Regulations

REGULAMIN SKLEPU THC-DETOX.PL

§1

Podmiotem sprzedającym produkty Ultra Klean jest firma MARKO22 LTD, 10355722, z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Operatorem witryny internetowej www.thc-detox.pl jest Adegas Club s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hery 11 lok. 50, kod pocztowy 01-497 Warszawa, NIP: 5223017023, zajmująca się:

a) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z;
b) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B;
c)  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C;
d) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D
e) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;
f)  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z;
g) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis internetowy należy do Adegas Club s.c. dostępny pod domeną http://www.thc-detox.pl
 2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konto– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Usługobiorca – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
 10. Ustawa o prawach konsumenta,  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 11. Zamównienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§2

ZASADY KORZYSTANIA Z SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie Serwisu internetowego.
 3. Adegas Club s.c. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu internetowego;
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Adegas Club s.c. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Adegas Club s.c.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Adegas Club s.c.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  d) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Adegas Club s.c.;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f) korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§3

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient zawiera umowę sprzedaży z firmą „MARKO22 LTD” zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na witrynę  internetową www.thc-detox.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości.
 3. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia;
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług;
  c) wybranej metody płatności;
  d) wybranego sposobu dostawy;
  e) czasu dostawy.
 4. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki.
 5. W celu wysłania Zamówienia ,konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Marko22 LTD” umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, dokonaniu płatności i potwierdzeniu jej wpłynięcia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§4

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty przesyłki pokrywa klient składający zamówienie chyba że obie strony ustalą inaczej lub wynika to z promocji.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztową. Czas dostawy podany jest przy ofercie i potwierdzony przy podsumowaniu zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia.
 5. Wydanie Towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej lub pocztowej. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.thc-detox.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§5

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz cła.
 2. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wynikającej z zamówienia na koncie.
 3. ROZLICZENIA TRANSAKCJI: poprzez serwis PayPal lub przelew bankowy bezpośrednio na podany niżej nr konta:

  19 1240 6380 1111 0010 6987 7156 

  UB68LU LONDYN
  wpisując w tytuł przelewu numer zamówienia
 1. Adegas Club s.c. działając w imieniu „MARKO22 LTD” zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 2. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Adegas Club s.c. działając w imieniu „MARKO22 LTD” zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ,może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  a) Pisemnie na adres korespondencyjny administratora – Adegas Club s.c.:  Pelplińska 22 ,01 -683 Warszawa. Firma Adegas Club niezwłocznie przekaże informację do „MARKO22 LTD”.
  b) W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektroniczje na adres: sklep@thc-detox.pl
 2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt.12  Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza , jednak nie jest to obowiązkowe.
 3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności( np: umowa sprzedaży)- od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoznik , a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno ,partiami lub w częściach-od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów:

b) dla pozostałych umów- od dnia zawarcia umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy , zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobie dostawy innego niż najtańszy zwykly sposob dostawy dostępny w Sklepie Internetowym ) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraznie zgodzil sie na inny sposob zwrotu, ktory nie wiaże sie dla niego z zadnymi kosztami. Jezeli Sprzedawca nie zaproponował , że sam odbierze Produkt od konsumenta , może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstail od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawce do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował , że sam odbierze Produkt . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Pelplińska 22 01-683 Warszawa
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument

a)  jeżeli konsument wybral sposob dostawy produktu inny ,niz najtanszy zwykly sposob dostawy dostepny w Sklepie Internetowym , Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztow

b) konsument ponosi bezposrednie koszty zwrotu Produktu

c)  W przypadku produktu bedacego usluga , ktorej wykonywanie na wyrazne zadanie konsumenta -rozpoczelo sie przed uplywem terminu do odstapienia od umowy, konsument ktory wykonuje prawo odstapienia od umowy po zgloszeniu takiego zadania , ma obowiazek zaplaty za swiadczenie spelnione do chwili odstapienia od umowy. Kwote zaplaty oblicza sie proporcjonalnie do zakresu spelnionego swiadczenia  , w uwzglednieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzienia . jezeli cena lub wynagrodzenie sa nadmierne , podstawa obliczenia tej kwoty jest wartosc rynkowa spelnionego swiadczenia

 1. Prawo odstapeinia od umowy zawartej na odleglosc przysluguje konsumentowi w odniesieiu do umow:

a)  o świadczenie usług , jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyrażoną zgodą konsumenta,ktory został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spelnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od umowy

b) w której cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym , nad ktorymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia

e) W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f) W której przedmiotem świadczenia są Produkty które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i któych wartość zależy od wahań rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

h)  w której konsument wyraznie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te których wykonania konsument żądał lub dostarcza Produkty inne , niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów

i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dzwiekowe lub wizualne , albo programy komputretowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostalo otwarte po doreczeniu.

j)  o dostarczanie dziennikow, periodykow lub czasopism z wyjatkiem umowy o prenumerate

k) zawartej w drodze aukcji publicznej

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania , innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii , usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jezeli w umowie oznaczono dzien lub okres swiadczenia uslugi

m) o dostarczenie treści cyfrowych , ktore nie są zapisane na nosniku materialnym , jezeli spelnienie świadczenia rozpoczelo sie za wyrazna zgoda konsumenta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa odstapienia od umowy.

 

§7

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARU

 

 1. „MARKO22 LTD” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na  sklep@thc-detox.pl, „MARKO22 LTD” oraz Adegas Club s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§8

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Adegas Club s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Adegas Club s.c. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Adegas Club s.c, ul. Hery 11/50, 01-497 Warszawa oraz mailowo pod adresem sklep@thc-detox.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Adegas Club s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§9

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu internetowego www.thc-detox.pl, wyglądu Serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Adegas Club s.c.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Adegas Club.s.c., jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich

 

 

§10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Adegas Club s.c. Zbiór danych został zgłoszony i zarejestrowany w rejestracji Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 2. Adegas Club s.c. przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Adegas Club s.c., w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Adegas Club s.c. (Partnerów).
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Adegas Club s.c. także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Adegas Club s.c. (jako administratora Serwisu) oraz „MARKO22 LTD” (jako podmiotu sprzedającego produkty na stronie)
  b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Adegas Club s.c. i jego Partnerów (zapis na newslettera).
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „MARKO22 LTD” oraz Adegas Club s.c. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „MARKO22 LTD” oraz Adegas Club s.c. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Adegas Club s.c.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§12

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

 

ADEGAS CLUB S.C 
ul. HERY 11 lok. 50
01-497 WARSZAWA
sklep@thc-detox.pl

- Ja/ My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)
-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-Imię i nazwisko konsumenta-(ów)
-Adres konsumenta-(ów)
-Podpis konsumenta-(ów) (tylko, jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)
-Data

(*)- Niepotrzebne skreślić

 

 

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl